Kerneområde 7: Specialundervisning

Formålet med selvevalueringen er at få indblik i, hvordan skolen sikrer indsatsen omkring elever med behov for specialundervisning.

 

Kvalifikationer/kompetencer

For at sikre at skolen har de nødvendige kvalifikationer og kompetencer i forhold til at give specialundervisning, har skolen udpeget et antal lærere i dansk og matematik, som gennem en årrække fungerer som lærere i specialundervisning sideløbende med deres undervisning i de almindelige klasser. Ved at koncentrere specialundervisningen på få lærere, opbygger lærerne stor erfaring med at tilrettelægge undervisningsforløb for elever individuelt og i små grupper tilpasset den enkeltes niveau og forudsætninger. Samtidig kan skolen koncentrere sine midler til kurser og efteruddannelse inden for specialundervisning på få medarbejdere.

I speciallæreruddannelsen, som flere af skolens specialundervisningslærere har dele af, indgår også kompetencer til at undervise elever med særlige sociale og emotionelle behov.

For specialundervisningslærerne indgår efteruddannelse på specialområdet i deres generelle kompetenceudviklingsplan, som løbende revideres i forbindelse med MUS-samtaler.

Skolens specialundervisningskoordinator deltager i netværk for specialundervisere.

Klasselærerne er nøglepersoner i arbejdet med elevernes adfærd og trivsel. Skolen har fra skoleåret 2017/18 - som supplement til det generelle trivselsarbejde - oprettet en AKT-funktion, der fortsat er under opbygning. Skolens ledelse fungerer også som sparringspartnere for lærerne omkring enkeltelever, grupper og klasser. Herudover har lærerne, SFO-pædagogerne og skolens ledelse mulighed for at hente sparring i kommunens konsultative team bestående af skolepsykolog, sundhedsplejerske og socialrådgiver.

 

Identifikation af elever

Skolen identificerer elever med behov for specialundervisning gennem testning og gennem faglærernes løbende evaluering af eleverne og deres læring.

Testning af elever (Se bilag 3 i kapitel 2: Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen) sker i et samarbejde mellem faglærere og skolens vejledere: læsevejleder, matematikvejleder og specialundervisningskoordinator. Vejlederne analyserer testresultaterne og sparrer med faglærerne herom.

Skolen ser på en række faktorer, når det vurderes, om elever har behov for en særlig indsats:

  • Viser testresultater fagligt svage punkter i forhold til elevens alder?

  • Er der sociale forhold, som påvirker elevens indlæring?

  • Profiterer eleven nok af undervisningen i klassen?

  • Er eleven i faglig udvikling?

Der er tale om en helhedsvurdering, når skolen finder frem til elever, som har behov for specialundervisning.

 

Organisering af specialundervisning

Specialundervisning sættes i værk, når elevens behov for støtte er så stort eller komplekst, at det rækker ud over, hvad der alene kan håndteres i den almindelige klasseundervisning.

I vurderingen heraf lægges særligt flg. to punkter til grund:

  1. Profiterer eleven fagligt af klasseundervisningen? Rykker eleven sig fagligt?

  2. Profiterer eleven i tilstrækkelig grad af læringsfællesskabet i klassen?

Skolens specialundervisning er målrettet fagene dansk og matematik i 1.-7. klasse.

Undervisning i brug af it-hjælpemidler til elever med dyslektiske vanskeligheder gives i hele skoleforløbet efter behov.

Skolens specialundervisningskoordinator og matematikvejleder fordeler ressourcerne til og organiserer specialundervisningen. I organiseringen af undervisningen søger skolen at tage hensyn til, hvad eleven bedst profiterer af; Specialundervisning 1 elev til 1 lærer i kortere sessioner, holdundervisning for en mindre gruppe elever eller støtte af eleven i klassen.

Skolen tilstræber fleksibilitet i skemalægningen, så ressourcerne til specialundervisning kan udnyttes bedst muligt. På trods af et ønske om, at specialundervisning kan ligge uden for skemaet i hjemklassen, så eleven ikke ”mister” undervisning i andre fag, er dette pt. ikke muligt at opfylde.

 

Handleplaner

Skolen har siden selvevaluering af specialundervisningen i foråret 2015 indført skriftlige handleplaner på elever, som modtager specialundervisning. Handleplanerne indeholder målsætninger, beskrivelse af indsats og evaluering. Som en del af evalueringen af specialundervisningsindsatsen indgår re-testning enten i specialundervisningsregi eller sammen med hjemklassen. Evaluering af indsats og behov foretages løbende og mindst en gang årligt. På baggrund af behovsvurderingen prioriteres de afsatte timer til specialundervisning samt læsecafé og talcafé.

 

Elevens behov

Skolen bestræber sig på at leve op til filosofien bag den tidlige indsats; Jo tidligere vi sætter ind, desto færre problemer får eleven senere hen, og jo bedre forebyggelse er det mod en senere nederlagsfølelse og manglende lyst til at lære.

Foruden specialundervisningstiltag i dansk og matematik på 1.-7. klassetrin har skolen et program med læsecafé samt talcafé, hvor udvalgte elever på de yngre årgange i et koncentreret forløb får et fagligt skub hos henholdsvis læsevejleder og matematikvejleder. Skolens erfaring hermed er, at elevernes motivation øges væsentligt samtidig med, at de fagligt får et løft på et afgørende tidspunkt i deres læreproces.

I specialundervisningen opleves, at eleverne har rigeligt at se til lektiemæssigt i de almindelige skolefag. Der er derfor ikke overskud til også at have lektier for i specialundervisning. Specialunderviseren kontakter forældrene, hvis der er behov for hjemme at øve noget specifikt.

Elever i udskolingen modtager ikke fagspecifik specialundervisning, men efter behov undervises dyslektikere i brug af it-hjælpemidler, ligesom elever med dansk som andetsprog efter behov modtager undervisning i DSA. Skolen søger at imødekomme behovet for differentiering gennem holddeling i 8.-9. klasse i fagene matematik, engelsk og tysk, hvor undervisningen på holdene varierer efter elevernes faglige niveau. I 10. klasse har skolen en 2-lærerordning i matematik, engelsk og tysk for at tilgodese alle elevers behov.

 

 

Dato for evalueringen: februar-marts 2018

 

Evalueringsmetode:

Evalueringen er foretaget af et udvalg bestående af skolens specialundervisningskoordinator, matematikvejleder, en specialundervisningslærer, afdelingsleder 0.-5. klasse samt viceskoleleder.

Udvalget har drøftet og beskrevet skolens praksis omkring kompetenceudvikling, identifikation af elever, organisering af specialundervisningen, handleplaner samt vurdering af elevernes behov.

 

Evalueringsresultat:

 

Trivsel for alle elever

Skolen har gennem de seneste to skoleår afholdt interne kurser for alle lærere i udvalgte trivselsmaterialer, flere lærere har efteruddannet sig i klasseledelse og læst diplomfag inden for psykologi og pædagogik, og skolen har oprettet en AKT-funktion. Gennem et øget fokus på trivsel generelt og opfølgning på enkeltelever efter behov oplever skolen at kunne identificere elever med behov for særlige indsatser, såvel faglige som sociale, tidligere, end vi før har kunnet.

 

Handleplaner

Skolen har indført systematisk arbejde med skriftlige handleplaner for elever i specialundervisningen, og implementeringen af planerne er i gang. Gennem handleplanerne bliver mål for og evaluering af specialundervisningstiltagene tydeliggjort, overlevering mellem faglærer og specialunderviser formaliseres, og skolen opbygger en historik på tiltag omkring de enkelte elever.

 

Sammenhæng med elevens undervisning i hjemklassen

Kommunikationen mellem faglærer og specialunderviser omkring arbejdet i hjemklassen og arbejdet i specialundervisning sker løbende. Der er et udtalt ønske om at skabe større sammenhæng mellem specialundervisning og undervisning i hjemklassen.

 

 

Mål frem mod næste evaluering:

Fortsat implementering af skriftlige handleplaner på elever henvist til specialundervisning.

Samarbejdet mellem faglærere, klasselærer og specialundervisere skal styrkes for at sikre sammenhæng i elevernes undervisning og et større udbytte af undervisningen.

Organiseringen af undervisningsforløb i specialundervisning gøres mere fleksibel og dynamisk.

Alle elever med dyslektiske vanskeligheder skal støttes i at blive selvhjulpne med deres it-hjælpemidler.

 

Handleplan:

Udarbejdelsen af handleplaner påhviler specialunderviserne, som indhenter den fornødne information fra faglærer(e), klasselærer og evt. matematik-/læsevejleder. Faglærer og specialunderviser understøtter hinandens arbejde med eleven ved at holde korte konferencer ved opstart og afslutning af forløb i specialundervisningen. Under længere forløb laves løbende opfølgning. Specialunderviseren tager initiativ til drøftelserne.

Fra skoleåret 2018/19 udvides lærertimetallet til undervisning i brug af it-hjælpemidler til elever med dyslektiske vanskeligheder, og holdundervisningen følges op af besøg i hjemklassen for at sikre implementering med det daglige arbejde.

I skoleåret 2018/19 gennemføres forsøg med parallellægning af specialundervisning i matematik med klassernes matematiktimer på 1.-4. årgang. Herigennem gør skolen sig erfaringer med elevernes udbytte af en større sammenhæng mellem den almindelige undervisning og særlige indsatser.

 

Næste evaluering:

Specialundervisning evalueres i foråret 2021.

 

PP/15-04-2018