Kerneområde 6: Tilbud om undervisning i 10. klasse

Fredericia Realskole tilbyder 10. klasse.

Formålet med selvevalueringen er at evaluere, hvordan skolen sikrer et tilbud om undervisning i 10. klasse, der står mål med kravene for undervisningen i folkeskolen. Tilbuddet om 10. klasse skal stå mål med kravene til undervisningen i de obligatoriske fag, obligatorisk selvvalgt opgave (OSO), brobygning, uddannelsesplan og vejledning.

I det følgende beskrives skolens aktuelle praksis; Fagrækken i 10. klasse, arbejdet med den obligatoriske selvvalgte opgave, vejledning og uddannelsesplan samt brobygning og erhvervspraktik.

 

Fag i 10. klasse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kernefagene er de boglige fag og idræt i venstre søjle af figuren.

 • I projektforløbet omkring OSO samt kursusforløbet Coaching / Livsparat arbejder vi med elevernes personlige og sociale forudsætninger.

 • Studieteknik og førstehjælp er kurser, som giver eleverne almene redskaber i deres værktøjskasse - i hverdagen og i videre uddannelse.

 • Fagene er alle obligatoriske på nær valgfaget Science, der afsluttes med Folkeskolens 10. klasseprøve i fysik/kemi.

 • Der er niveaudeling / 2-lærerordning i engelsk, tysk og matematik.

 • Skoleåret indeholder to skolerejser; En tysk-kulturel/historisk tur til Berlin og en ”aktivitetstur” til f.eks. Tjekkiet. Turene er en integreret del af undervisningen, hvorfor deltagelse er obligatorisk.

 

Skolen tilbyder Folkeskolens Prøver i dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi samt en intern prøve i samfundsfag. Skolen forventer, at alle elever aflægger prøverne.

 

Selvvalgt opgave

Eleverne skal udføre en obligatorisk selvvalgt opgave i 10. klasse. Opgaven skal give eleven mulighed for at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager sit udgangspunkt i elevens uddannelsesplan og valg af ungdomsuddannelse, herunder aktiviteter i form af brobygning og andet. I udarbejdelsen af opgaven skal eleven anvende varierede arbejdsmetoder og udtryksformer.

 

 • Den obligatoriske selvvalgte opgave gennemføres som et projektforløb over 5 uger med 4 timer om ugen.

 

 • Der er tilknyttet 2 vejledere til det samlede hold.

 

 • Projektstart: Ved skoleårets start

       Projektafslutning: Med aflevering af rapport samt praktisk produkt – umiddelbart efter efterårsferien.

 

 • Projektet indledes med en fælles introduktion til opgavens krav/forventninger. Undervisningen varetages af holdets vejledere.

 

 • Eleverne arbejder individuelt med deres valgte emne, hvilket er valgt i tæt relation til deres uddannelsesplan – og konfereret/godkendt af både vejleder og UU-vejleder.

 

 • Efter projekttimernes ophør varetager eleverne selv det videre forløb under supervision af vejlederne.

 

 • Slutteligt afleveres rapport og produkt – enkelte elever vælger at fremlægge deres opgave, hvilket sker i dagene lige efter afleveringen i oktober.

 

 • Alle opgaver rettes og vurderes af begge vejledere.

 

 • Forløbet afsluttes medio december med udlevering af udtalelse og offentliggørelse af karakterer.

 

 • Karakteren påføres prøvebeviset, og den officielle OSO-udtalelse vedlægges dette.

 

 

 

 

 

 

Uddannelsesplan, brobygning og praktik

 

 • Alt skolens vejledning og tilrettelæggelse omkring uddannelsesplan, brobygning og evt. praktik varetages af UU-Lillebælt. P.t. er uddannelsesvejleder Gurli Mogensen tilknyttet skolen.

 

 • Eleverne i 10. klasse er i efteråret en uge i brobygning på ungdomsuddannelserne. Hensigten med brobygningen er at give eleverne et bedre grundlag for at foretage det endelige uddannelsesvalg. Hertil kan komme individuelt tilrettelagte praktikforløb.

 

 • Uddannelsesplanen fungerer som et vejledningsværktøj; Den indeholder bl.a. vurderingen af, om eleven er uddannelsesparat, og uddannelsesplanen bliver til det ansøgningsskema, som UU skal videresende til den uddannelsesinstitution, som eleven har valgt som sin førsteprioritet.

 

 

 

Dato for evalueringen: juni-september 2017

 

Evalueringsmetode:

 

Selvevalueringsarbejdet omkring 10. klasse er varetaget af viceskolelederen. 10. klasses lærere 2016/17 har bidraget med input, ligesom der er indhentet materiale fra eleverne i 10. klasse på de seneste 3 årgange.

 

Evalueringen har taget udgangspunkt i flg.:

 

 • Spørgeskemaundersøgelser:

Elevevaluering af 10. klasse 2014/15 - 2016/17, gennemført i april/maj hvert år. Målet med undersøgelsen er at kortlægge elevernes tilfredshed med undervisningen/ aktiviteterne i 10. klasse med henblik på at fastholde de aktiviteter eleverne finder gode og udbytterige, og overveje hvilke ændringsmuligheder, der måtte være i forbindelse med de aktiviteter, eleverne ikke finder tilfredsstillende eller ikke oplever udbytte af.

 • Prøveresultater:

Sammenligning af karaktergennemsnit: Folkeskolen på landsplan år 2015/16 versus Fredericia Realskole årgang 2014/15, 2015/16 og 2016/17 – Målt på dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi og OSO.

 • Samtale med lærergruppen omkring 10. klasse maj 2017.

 

 

Evalueringsresultat:

 

Skolen tilbyder eleverne i 10. klasse undervisning i de lovbestemte fag og i det omfang, som foreskrives.

 

Spørgeskemaundersøgelser:

 

Eleverne på de seneste 3 årgange har generelt været godt tilfredse med at gå i 10. klasse på Fredericia Realskole. Såvel socialt som fagligt vurderer eleverne, at deres kompetencer er styrket, og at de derigennem har fået et godt udbytte af dette ekstra skoleår i grundskolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolen glæder sig især over, at så stor en del af eleverne føler sig rustet til ungdomsuddannelse efter 10. klasse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverne i 10. klasse blev i maj 2017 bedt om at sætte generelle kendetegn på undervisningen i 10. klasse. Blandt en række adjektiver udvalgte eleverne følgende fire, som kendetegnende for undervisningen i de boglige fag i 10. klasse:

 • velforberedt

 • præget af medbestemmelse

 • struktureret

 • traditionel

 

Karakterundersøgelse Folkeskolens Prøver 10. klasse, FP10:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer til statistikken:

 

 • Vi har valgt at beregne gennemsnittet for Fredericia Realskole over tre år for at mindske usikkerheden i det enkelte års forholdsvis lille talmateriale. Dette holder vi op mod grundskolens samlede snit i det statistisk senest tilgængelige år 2015/16.

 

 • På Fredericia Realskole går alle elever til prøve, uanset deres faglige standpunkt. I bestemmelserne omkring 10. klasse er der ikke noget krav om, at elever går til prøve.

 

 • Alle elever får på Fredericia Realskole en karakter samt en udtalelse i den obligatoriske selvvalgte opgave, OSO. I Folkeskolen vælger eleven, om han/hun vil have en karakter for opgaven.

 

I mundtlig matematik og mundtlig tysk ligger skolens gennemsnit under landsgennemsnittet for 2015/16. I alle øvrige discipliner ligger skolens gennemsnit højere end landsgennemsnittet. Mundtlig og skriftlig engelsk, skriftlig matematik og skriftlig tysk ligger markant over gennemsnittet.

Hvis Fredericia Realskole fritog de svageste elever fra prøve, ville gennemsnittet blive hævet betragteligt. På denne baggrund finder vi karaktergennemsnittene acceptable.

 

 

Konklusion på evalueringen

 

Skolens overordnede mål for eleverne i 10. klasse er, at de bliver styrket såvel fagligt som personligt. Efter 10. klasse skal de alle være rustet til den ungdomsuddannelse, som de ønsker at påbegynde.

På baggrund af elevernes evalueringer og karaktergennemsnit ved Folkeskolens Prøver 10. klasse gennem de seneste tre år, finder skolen god overensstemmelse mellem det vi gør, og det vi siger, at vi gør – og lovbestemt skal gøre.

Styrken i Fredericia Realskoles tilbud om 10. klasse er trygge rammer, en solid faglighed og tiltag, hvor eleverne arbejder med at styrke deres personlige og sociale forudsætninger.

 

 

Mål frem mod næste evaluering:

 

 • Elevernes egen oplevelse af faglig, personlig og social udvikling skal afspejle sig i en årligt tilbagevendende spørgeskemaundersøgelse.

 • Alle elever skal i 10. klasse løftes fagligt målt ved sammenligning af prøveresultater fra FP9 og FP10.

 • Karaktergennemsnittet ved Folkeskolens Prøver 10. klasse skal, set over en treårig periode, minimum ligge på landsgennemsnittet i alle fag, såvel mundtligt som skriftligt.

 • Videreudvikling af fagene Coaching – Livsparat, Førstehjælp og Studieteknik, så de fortsat er brugbare og motiverende for eleverne.

 • Udvikling og integrering af faglige ekskursioner med naturvidenskabeligt og samfundsfagligt indhold.

 

Handleplan:

Løbende evaluering og udvikling af niveaudeling / 2-lærerordning i engelsk, tysk og matematik.

Analyse og diskussion af elevevaluering og prøvekarakterer årligt i juni/august måned. Disse danner grundlag for evaluering med 10. klasses lærere samt hvilke fokusområder/ændringer, der måtte komme i spil.

 

 

Næste evaluering:

10. klasse evalueres i skoleåret 2019/20.

 

 

PP/14-12-2017

 

 

Telefon

7592 0720

7620 0520
 

Kontakt

fr@fruv.dk

Adresse

Købmagergade 72

7000Fredericia

 

© HK/2013

Fredericia Realskole