Kerneområde 3: Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse

Skolens undervisningsmål: Slutmål, delmål og undervisningsplaner

 

Skolen følger Fælles Mål med flg. bemærkninger:

 

Humanistiske fag

 

Samfundsfag

I samfundsfag på 10. klassetrin har skolen valgt at følge undervisningsministeriets

Fælles Mål dog med den tilføjelse til Folkeskolens Prøver for 10. klasse, FP10, at vi

på Fredericia Realskole fra skoleåret 2016/17 har indført en intern prøve i faget.

Prøven er en 24-timers prøve; 24 timer før prøven udleveres et opgavesæt, som

indeholder 3 til 5 kilder. Der er til disse kilder udarbejdet lærerstillede spørgsmål,

som eleven skal bruge i løsningen af opgaven. Eleven skal til prøven yderligere

medbringe en selvvalgt kilde. Den selvvalgte kilde indgår i diskussionen med lærer

og censor og bruges til at perspektivere den lærerstillede opgave.

 

Naturvidenskabelige fag

 

Orientering (3.-6. klasse)

Faget orientering på Fredericia Realskole består af fagområderne historie, geografi og biologi. Faget erstatter fagene historie og natur/teknologi i folkeskolen. I faget orientering følges Fælles Mål for dels historie, dels natur/teknologi.

 

Fysik/kemi (6. klasse)

Undervisningen i fysik/kemi påbegyndes i 6. klasse, hvor Fælles Mål for natur/teknologi følges. Der er fokus på laboratoriekendskab og –sikkerhed samt eksperimentelle arbejdsformer.

Fra 7. klasse følges Fælles Mål for fysik/kemi.

 

Praktisk/musiske fag

 

Håndarbejde og sløjd

På Fredericia Realskole underviser vi i fagene håndarbejde og sløjd hver for sig og sammen i tværgående projekter. Fagene følger Fælles Mål for faget håndværk og design.

 

Madkendskab

På 5. klassetrin underviser vi i faget madkendskab, som i sin form og tilrettelæggelse adskiller sig en del fra folkeskolens madkundskab. Faget følger Fælles Mål for madkundskab med flg. to undtagelser: ”Madlavningens fysik og kemi” samt dele af området ”Bæredygtighed og miljø”. Områderne udelades, da faget er placeret allerede på 5. klassetrin.

Læs signalement af faget madkendskab på Fredericia Realskole her

 

 

Ændringer i perioden 2013-2017:

 

Skolen har i naturlig forlængelse af arbejdet med Forenklede Fælles Mål og en læringsmålsorienteret tankegang med udgangen af skoleåret 2016/17 afskaffet skolens egne, hidtidige undervisningsmål for fagene orientering, fysik/kemi i 6. klasse samt de praktisk/musiske fag. Ligeledes er skolens tidligere tillæg til Fælles Mål for engelsk og tysk afskaffet, idet skolen nu påbegynder undervisningen i fremmedsprog samtidig med folkeskolen.

Undervisningsministeriets Fælles Mål giver et godt afsæt for at arbejde læringsmålsorienteret, og vi ser ingen grund til at arbejde efter lokale undervisningsmål på vores skole, hvor fagrækken ligger ganske tæt op ad folkeskolens. Inden for rammerne af Fælles Mål er det muligt at udfordre alle elever – også på skolens udvidede hold i engelsk, tysk og matematik i 8.-10. klasse.

 

 

Inddragelse af mål i den konkrete undervisning

 

Dette område belyses gennem eksempler på inddragelse af mål i henholdsvis de humanistiske, de naturvidenskabelige og de praktisk/musiske fag.

Fælles praksis for alle fag er, at lærerne udarbejder årsplaner, hvori der opstilles mål for de enkelte undervisningsforløb. Målene kan være såvel faglige som sociale og personlige. Målene kan være fælles for hele klassen, for grupper af elever eller individuelle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi arbejder læringsmålsorienteret

 

Vi er i en læreproces, hvor vi siden 2015/16 har gjort erfaringer med at arbejde læringsmålsorienteret. Vi bevæger os fra ”Hvad skal eleverne lave?” mod ”Hvad skal eleverne lære?”

 

Ledelsen har i skoleåret 2016/17 opstillet 5 mål for lærernes læringsmålsorienterede praksis:

 

  1. At kende og anvende indholdet af Forenklede Fælles Mål

  2. At opstille synlige læringsmål – eventuelt i taksonomier

  3. At udarbejde kriterier – gerne sammen med eleverne

  4. At eleverne får feedback fra lærerne ud fra kriterier og mål og at eleverne lærer at give feedback til hinanden og sig selv ud fra kriterier og mål

  5. At eleverne når et meta-niveau i forhold til at reflektere over egen læring

 

Disse mål danner ramme for lærernes arbejde med læringsmålsorienteret undervisning i fagudvalg og samarbejdsfora, ligesom de danner baggrund for valg af oplæg og drøftelser på pædagogiske dage og i lærerrådet gennem de seneste to skoleår.

 

Skolens ledelse har siden foråret 2015 gradvist indført en praksis med walk through i klasserne for at komme tættere på praksis; Når ledelsen overværer undervisning, taler med elever og lærere om læring og sammen med lærerne reflekterer over undervisningspraksis, sætter vi skolens kerneopgave – elevernes læring – i centrum. I centrum for skolens daglige aktiviteter. I centrum for samtaler med den enkelte lærer og samtaler i organisationen. I centrum for beslutninger og udviklingstiltag.

– Dog uden at diminuere den almene dannelse og de almenmenneskelige relationer.

 

 

Lever skolen op til målene?

 

I selvevalueringens kapitel 2: ”Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen” er redegjort for, hvordan skolen opnår viden om og benytter denne viden om elevernes standpunkt på de forskellige trin i sin evaluering af, om undervisningen faktisk leder frem mod Fælles Mål.

 

 

Dato for evalueringen: marts-maj 2017

 

Evalueringsmetode:

Skolens fagudvalgsformænd for de fag, hvor skolen tidligere havde egne undervisningsmål, har ledet fagudvalgenes drøftelser af, hvorvidt det fortsat ville være meningsfuldt, at skolen havde egne undervisningsmål fremfor at følge Fælles Mål for folkeskolen.

Den samlede lærergruppe har gennem gruppedrøftelser bidraget med aktuelle eksempler på inddragelse af mål i den konkrete undervisning.

Gennem drøftelser i lærerrådet har lærere og ledelse sammen ”taget temperaturen på”, hvor vi er i forhold til de 5 opstillede mål for læringsmålsorienteret undervisning.

Skolens ledelse har gennem walk through i klasserne iagttaget brugen af læringsmål i undervisningen.

Afslutningsvis er den samlede evaluering præsenteret for lærerrådet og for skolens ledelse.

 

Evalueringsresultat:

Vores udgangspunkt for selvevalueringen var, at vi er midt i en proces, hvor vi gennem læringsmålsorienteret undervisning og med afsæt i Fælles Mål ønsker at øge fokus på inddragelse af mål i den konkrete undervisning.

Gennem selvevalueringen er vi blevet opmærksomme på, at læringsmålsorienteret undervisning kan praktiseres på mangfoldige måder, at skolens lærere allerede er rigtig godt på vej, og at lærerne gennem bl.a. arbejde i samarbejdsfora og fagudvalg støtter hinanden i og kvalificerer dette arbejde.

Vi er også blevet opmærksomme på, at arbejdet med læringsmål ikke må blive for rigidt i lærernes arbejde med årsplaner. Det er vigtigt, at lærerne gives rum til at bringe egen faglighed i spil og sætte eget præg på arbejdet med læringsmål.

 

 

Mål frem mod næste evaluering:

Når vi næste gang selvevaluerer dette område er målet, at alle skolens lærere arbejder læringsmålsorienteret ud fra flg. punkter:

  • At kende og anvende indholdet af Forenklede Fælles Mål

  • At opstille synlige læringsmål – eventuelt i taksonomier

  • At udarbejde kriterier – gerne sammen med eleverne

  • At eleverne får feedback fra lærerne ud fra kriterier og mål og at eleverne lærer at give feedback til hinanden og sig selv ud fra kriterier og mål

  • At eleverne når et meta-niveau i forhold til at reflektere over egen læring

 

 

Handleplan:

Den læringsmålsorienterede tankegang ligger til grund for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen på skolen; Fra august 2017 tages en forenklet skabelon for lærernes arbejde med årsplaner i brug. Heri fokuseres på læringsmål, organisering af undervisning og evaluering/feedback for at understøtte ovennævnte mål.

Lærernes samarbejde i fagudvalg og samarbejdsfora tilrettelægges, så det understøtter den læringsmålsorienterede tankegang, ligesom ledelsen fortsat vil udvikle på sin praksis omkring walk through ud fra samme tankegang.

Gennem kompetenceudvikling af lærergruppen understøttes den læringsmålsorienterede tilgang til undervisning.

Hvert forår følger ledelsen sammen med lærerne op på ovennævnte fem mål.

 

 

Næste evaluering:

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse evalueres igen i skoleåret 2019/20.

 

 

PP/ 20-06-2017