Kerneområde 2: Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Skolens praksis:

 

Til systematisk iagttagelse af elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen anvender skolen følgende evalueringsmetoder:

 

 • De nationale tests, se bilag 1.

 • Div. tests på udvalgte klassetrin i matematik, læsning og stavning, se bilag 3.

 • Div. evalueringsmetoder i de enkelte fag / fagområder, bl.a. målcirkler, små faglige tests som f.eks. diktater og prøver, læreres skriftlige tilbagemelding på elevers besvarelser mv.

 

Skolens brug af nationale tests evalueres hvert forår af skolens ledelse, læsevejleder, matematikvejleder og fagudvalgsformanden for engelsk.

 

Eleverne inddrages ud fra fastsatte mål i evalueringen af deres faglige standpunkt og udbytte af undervisningen gennem:

 

 • Elevsamtaler med klasselærer på alle klassetrin en gang årligt.

 • Lærernes anvendelse af div. selvevalueringsmetoder i de enkelte fag / fagområder.

 • Mundtlig og skriftlig evaluering af forløb i de forskellige fag.

 • Karaktergivning for 4.-10. klasse og lærernes drøftelser med eleverne heraf.

 • Lærernes drøftelser med eleverne af resultater og heraf opfølgende indsats                                                                                                                                   i forbindelse med de nationale test.

 • Lærernes drøftelser med eleverne af resultater og heraf opfølgende indsats                                                                                                                                   i forbindelse med læse-/matematiktest (se bilag 3).

 • Deltagelse i skole-hjemsamtaler fra 4. klasse

 

Forældrene inddrages i evalueringen af elevernes faglige standpunkt og udbytte af

undervisningen gennem:

 

 • Skolehjemsamtaler med klasselæreren og én af elevens faglærere hvert forår og efterår.

 • Tilbud om faglærersamtaler hos elevens øvrige lærere hvert år i januar/februar (for 8.-10.klasses elever).

 • Forud for elevsamtaler kan forældre inddrages i elevens udfyldelse af forberedelsesark til samtalen.

 

Lærerne samarbejder og videndeler (for 0.-3. klasse deltager SFO-pædagogerne også) omkring elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen på følgende måder:

 

 • Der afholdes klassemøder to gange om året – forud for skole-hjemsamtalerne – hvor alle elever i 0.-7. klasse samt udvalgte elever i 8.-10. klasse gennemgås mhp. at vurdere elevernes faglige udbytte af undervisningen og drøfte elevernes fremtidige undervisnings- og læringssituation. På møderne noteres i en digital klasselog i skolens intrasystem.

 • Der udarbejdes efter behov handleplaner på elever, hvor der er brug for særlige indsatser.

 • I 8., 9. og 10. klasse samarbejder klassens lærere om vurdering af elevernes uddannelsesparathed. Klasselærer og UU-vejleder mødes mhp. denne afklaring i forhold til elevernes uddannelsesplaner.

 • Resultaterne af nationale tests behandles på konferencer for udvalgte årganges lærere med henholdsvis læsevejleder, matematikvejleder og fagudvalgsformand for engelsk. Det er her vejledernes opgave at rådgive lærerne omkring fremtidigt undervisningsfokus for klassen og evt. enkeltelever samt undervisningsmaterialer hertil.

 • Resultaterne af såvel standardiserede matematiktest som læse- og stavetest på udvalgte årgange (se bilag 3) behandles på konferencer mellem klassens matematik-/dansklærer og henholdsvis matematikvejleder, læsevejleder og ressourcecentrets testlærer med henblik på at rådgive og evt. indstille elever til en tidlig indsats i læsecafé, talcafé eller specialundervisning.

 

Underretning af elever og forældre om elevens standpunkt og generelle udbytte af undervisningen sker gennem:

 

 • Afgivelse af standpunktskarakterer i 4.-10. klasse, se bilag 2 om karaktergivning, tre gange årligt i alle boglige fag. Desuden vurderes arbejdsindsatsen i samtlige fag. Der er mulighed for at tilføje kommentarer.

 • Klasselærernes årlige elevsamtale, hvor elevens faglige og alsidige udvikling drøftes med eleven.

 • To årlige skole-hjemsamtaler med forældre og (fra 4. klasse) elever, hvor der orienteres om elevernes faglige udbytte af undervisningen i dansk. Ved samtalerne deltager også én af elevens faglærere, der orienterer om elevens faglige udbytte i faget.

 • Faglærersamtaler én gang om året, hvor forældre og elev (8.-10. klasse) har mulighed for at vælge samtaler med en eller flere af elevens faglærere. Her orienteres om elevens faglige udbytte i faget.

 • Resultater af de nationale tests meddeles forældrene mundtligt i forbindelse med ovennævnte samtaler.

 • Resultater af standardiserede læse-, stave- og matematikprøver på udvalgte klassetrin og af løbende afleveringer /tests i klasserne (udtalelser/karakterer) meddeles eleverne gennem løbende samtaler mellem lærer og elev.

 • Mulighed for vurdering af fagligt udbytte, indsats mv. fra både elev og lærer i Klassetrivsel.dk.

 

Elevernes generelle faglige standpunkt vurderes gennem:

 

 • Karaktergivning tre gange årligt på 4. – 10. klassetrin, hvor det faglige standpunkt bedømmes efter 7-trinsskalaen og arbejdsindsatsen vurderes på en 3-delt skala.

 • Lærernes løbende vurdering af elevernes faglige præstationer og faglige udvikling i form af små tests, mundtlige præsentationer mv.

 • Større skriftlige afleveringer fra 6. klassetrin.

 • Nationale tests i dansk læsning, matematik, engelsk, fysik, biologi og geografi på de obligatoriske klassetrin, se bilag 1.

 • Terminsprøver i dansk, matematik, engelsk og/eller tysk for 9.-10. klassetrin to gange årligt (oktober+januar).

 • Skriftlige og mundtlige årsprøver i udvalgte fag for 7.-8. klasse (maj-juni).

 • Skriftlige projektudtalelser/kommentarer på 4.-10. klassetrin. Fra 7. klassetrin suppleres den skriftlige kommentar med en karakter.

 

 

Vurdering af elevens faglige standpunkt i udvalgte fag:

 

Dansk

Læsetest på udvalgte årgange, se bilag 3.

National test i læsning på 2.+ 4.+ 6.+ 8. klassetrin.

Skriftlige årsprøver 7.-8. klasse (maj-juni) i læsning, retskrivning samt skriftlig fremstilling.

Terminsprøver 9.-10. klasse oktober + januar i læsning, retskrivning samt skriftlig fremstilling (FP9/ FP10-niveau).

Matematik

Matematiktest ved matematikvejleder på 1.- 5. klassetrin samt i 5.C + 6.C, se bilag 3.

National test i 3. og 6. klasse.

Skriftlige årsprøver 7.-8. klasse (maj-juni).

Terminsprøver 9.-10. klasse oktober + januar (FP9/FP10-niveau).

 

Engelsk

National test i 7. klasse.

Skriftlig årsprøve 8. klasse (maj-juni).

Terminsprøver 9. klasse i oktober (FP9-niveau).

Terminsprøver 10. klasse oktober + januar (FP10-niveau).

 

Historie

Skolen er ikke prøvefri i historie, hvorfor punktet udelades af selvevalueringen.

 

Vurdering af elevernes generelle faglige standpunkt i 6. klasse

Skolen har udvalgt 6. klassetrin som fokus for selvevaluering af elevernes faglige standpunkt i fagene dansk, matematik og engelsk set over en 3-årig periode.

Det er elevernes standpunktskarakterer fra juni 6. klasse, deres resultater i de nationale test i læsning og matematik i efteråret i 6.+7. klasse samt de samme klassers resultater i den nationale test i engelsk i efteråret i 7. klasse, der udgør evalueringsgrundlaget.

 

 

Som det fremgår af tabellen, ligger elevernes standpunkt set som en gennemsnitsbetragtning pænt i middelområdet. Resultaterne af de nationale test bekræfter dette. Det er naturligt med forskelle mellem klasser og årgange, ligesom lærere i deres bedømmelse af elevers standpunkt kan vægte lidt forskelligt. Når standpunktsvurderinger tager udgangspunkt i Fælles Mål for fagene, er det skolens opfattelse, at standpunktsvurderinger er et udmærket redskab i bedømmelsen af og i kommunikationen med elever og forældre om elevens faglige standpunkt og progression.

 

Sammenholder man skolens resultater fra de nationale test med den nationale præstationsprofil, læs evt. mere herom på: https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/Nationale-test/Testresultater/National-praestationsprofil

ses, at skolens elever ligger over den nationale præstationsprofil. Skolen har testet eleverne et halvt år før og et halvt år efter det tidspunkt, hvor man tester i folkeskolen, og det fremgår af talmaterialet herunder, at skolens elever når den nationale præstationsprofil ved testningen et halvt år før.

Vurdering af elevernes generelle faglige standpunkt efter 9. klasse

Da grundskolerne måles og sammenlignes på elevernes karaktergennemsnit ved Folkeskolens Prøver, FP9, har skolen valgt at lægge prøveresultaterne i de bundne prøvefag i perioden 2012/13-2015/16 til grund for denne del af selvevalueringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med en gennemsnitlig løfteevne på + 0,7 (i forhold til den socioøkonomiske reference) i de bundne prøvefag dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi set over tre skoleår i perioden 2012-2015 er skolen godt tilfreds med prøveresultaterne efter 9. klasse.

 

Bilag 1 om brug af nationale test:

 

På Fredericia Realskole tager vi alle de test, der er markeret med kryds i skemaet svarende til de obligatoriske test i folkeskolen. Fra skoleåret 2016/17 tester vi i den frivillige testperiode i foråret for at kunne sammenligne vores elevers resultater med folkeskolens resultater.  

Testene afvikles af faglærerne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 2 om karaktergivning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 3 om brug af øvrige test i matematik, læsning og stavning

 

Nedennævnte tests udføres af ressourcecentrets testlærer, læsevejleder eller matematikvejleder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 4 om brug af formative evalueringsmetoder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato for evalueringen: Oktober-december 2016

 

Evalueringsmetode:

Evaluator har opdateret eksisterende beskrivelse af skolens praksis på dette selvevalueringsområde samt div. oversigter over karaktergivning og testning.

Evaluator har udarbejdet statistik på 6. klasses standpunktskarakterer og nationale testresultater samt prøveresultater fra FP9. Disse har været genstand for drøftelse i skolens ledelse og bestyrelse.

Kortlægning af lærernes anvendelse af formative evalueringsmetoder fordelt på fagområder og årgange (bilag 4) er sket gennem udvalgte læreres input på et lærermøde.

Endelig er den samlede selvevaluering af kapitel 2 præsenteret og drøftet i lærerrådet.

 

Evalueringsresultat:

Vi har skabt os et opdateret overblik over skolens systematiserede evalueringstiltag i forhold til bedømmelse af elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen. Skolen har en stærk summativ (opsummerer på resultater og indsigter) evalueringskultur, men vi kan se, at lærerne over de sidste fire år (siden vi sidst selvevaluerede dette område) har udvidet deres repertoire af formative evalueringsmetoder og deres fokus på at bruge testresultater formativt som grundlag for tilrettelæggelse af den videre undervisning og til at understøtte elevernes refleksion over egen læring. Dette ses endvidere som et naturligt element i lærernes arbejde med målstyret undervisning.

Evaluering af elevernes faglige standpunkt i dansk, engelsk og matematik på 6. klassetrin samt prøveresultater efter 9. klasse i de bundne prøvefag viser, at skolens elever gennemsnitligt klarer sig i den gode ende af middelområdet. Skolen løfter eleverne med + 0,7 set i forhold til den socioøkonomiske reference målt på karaktererne ved Folkeskolens Prøver 9. klasse over en 3-årig periode, hvilket skolen er godt tilfreds med.

 

Mål frem mod næste evaluering:

Summativ (bagudrettet) og formativ (fremadrettet, former de videre processer) evaluering er to sider af samme sag, hvorfor vi har sat som mål at øge vores anvendelse af test og anden summativ evaluering i en fremadrettet og formativ proces. Dette skal ses i sammenhæng med skolens arbejde med målstyret undervisning, hvor der gennem opstilling af tydelige læringsmål fokuseres på progression i elevernes læreprocesser og elevernes meta-læring.

Skolen har sat som mål at ligge blandt de 10 % bedst præsterende skoler målt på resultater ved Folkeskolens Prøver efter 9. klasse korrigeret for socioøkonomiske forhold.

 

Handleplan:

Skolen har valgt fortsat at fokusere på anvendelsen af testresultater formativt gennem afholdelse af konferencer mellem faglærere og læsevejleder/matematikvejleder/engelsk fagudvalgsformand i forbindelse med de nationale test i dansk, matematik og engelsk.

Skolens videre arbejde med og udvikling af målstyret undervisning er et fokusområde.

Prøveresultater ved Folkeskolens Prøver efter 9. og 10. klasse følges tæt og præsenteres hvert efterår for skolens bestyrelse.

 

Næste evaluering:

Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen evalueres næste gang i skoleåret 2019/20.

 

 

PP/24-01-2017

 

 

Telefon

7592 0720

7620 0520
 

Kontakt

fr@fruv.dk

Adresse

Købmagergade 72

7000Fredericia

 

© HK/2013

Fredericia Realskole